แปลงเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนไปสู่กลยุทธ์การลงทุนด้านพลังงาน

พิจารณาและกาหนดทิศทางนโนบายการลดการปล่อยคาร์บอนโดยละเอียด

รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางทั่วโลกกำลังดำเนินนโยบายคาร์บอน และในอีกห้าปีข้างหน้า รัฐส่วนใหญ่จะดำเนินนโยบายการลดคาร์บอนได้ในระดับหนึ่งแล้ว

คาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมาโดยอิสระกำลังจะสิ้นสุดลง สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการเผาไหม้ก๊าซมีเทนและความต้องการสาธารณูปโภคอย่างมาก ที่จะต้องคำนึงการวางแผนคาร์บอนเมื่อวางแผนการลงทุนระยะยาว การแปลงเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนและตลาดคาร์บอนที่มีศักยภาพอาจมีความซับซ้อนและน่ากลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแปลงนโยบายเหล่านี้ไปสู่กลุยุทธ์องค์กรและแผนทรัพยากรแบบบูรณาการ (IRPs) สาธารณูปโภคจะเป็นสิ่งชี้แจงนโยบายเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล ? จะสามารถรักษาต้นทุนให้ต่ำเพื่อบริการลูกค้าปลายทางให้ดีที่สุดอย่างไร ?

การพิจารณาและกำหนดทิศทางนโยบายการลดการปล่อยคาร์บอนโดยละเอียดจะเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สาธารณูปโภคค้านก๊าซจะต้องเผชิญในช่วงสองทศวรรษข้างหน้า

การพิจารณาและกำหนดทิศทางนโยบายการลดการปล่อยคาร์บอนโดยละเอียดจะเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สาธารณูปโภคค้านก๊าซจะต้องเผชิญในช่วงสองทศวรรษข้างหน้า

PLEXOS ช่วยองค์กรในการประเมินระดับความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบต่อนโยบาย และ วางแผนการลงทุนในอนาคตด้วยความสามารถในการสร้างแบบจำลองที่มีความละเอียดสูงเป็นพิเศษซึ่งครอบคลุมซัพพลายเชนด้านการให้บริการกระแสไฟฟ้า น้ำ และก๊าซ แนวทางแบบองค์รวมนี้ช่วยให้องค์กรสามารถลงทุนด้วยความมั่นใจในขณะที่กำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ด้านก๊าซ เป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอน ตัวเลือกตลาด (คาร์บอนเครดิต การเทรด หรือ การหักกลบลบหนี้) และเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลง

PLEXOS ให้ขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกบั การวางแผนที่สาคญั อยา่ งยิง่ ดา้ นสาธารณูปโภคทวั่ โลก อาทิ

  • เราสามารถผลิตคาร์บอนไดใ้ นปริมาณเท่าไรโดยไม่ตอ้ งมีการลดลง ?

  • คาร์บอนดงักล่าวมีตน้ทุนที่ส่งผลต่อสาธารณูปโภคและฐานอตัราของเราคิดเป็นเท่าไร?

  • ทางเลือกที่ดีที่สุดในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเราคืออะไร ?

  • ทางเลือกต่าง ๆ ในการลดมีตน้ ทุนเท่าไรบา้ ง ?

  • เราสามารถสนองนโยบายของรัฐดว้ยทางเลือกที่มีอยไู่ดห้รือไม่?

การวางแผนนโยบายคาร์บอนกบั PLEXOS

มาดูระบบตวั อยา่ งใน PLEXOS ที่จะช่วยเราตอบคาถามเหล่าน้ีกนั

สถานการณ์ตัวอย่าง 1 : แบบจาลองกรณีพื้นฐาน

PLEXOS เริ่มดว้ ยการสร้างแบบจาลองสินทรัพยท์ ้งั หมดของบริษทั ในพอร์ตโฟลิโอขององคก์ ร ซ่ึงรวมถึง สัญญาการจดั หา ก๊าซตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการ (equity gas) ท่อส่ง คลงั เก็บ และ อุปสงคก์ ๊าซ ในตวั อยา่ งน้ี PLEXOS สร้างแบบจาลองของบริษทั ผูใ้ ห้บริการระดบั ทอ้ งถิน่ (LDC) สาหรับก๊าซตามปกติ ส่วนประกอบสาคญั ประการหน่ึงซ่ึงเป็นส่วนประกอบใหม่และเป็นจุดเริ่มตน้ สาหรับLDCสาหรับก๊าซส่วนใหญ่ไดแ้ ก่การแนะนาวตั ถุประสงคเ์ร่ืองการปล่อยคาร์บอน วตั ถุประสงคน์ ้ีแสดงถึงตน้ ทุนตลอดจนขอ้ จากดั และเก่ียวขอ้ งกบั การจดั หาก๊าซท้งั หมดในระบบตวั อยา่ ง ระบบพ้ืนฐานน้ีจะช่วยให้เราเขา้ ใจตน้ ทุนพ้ืนฐานของการปล่อยคาร์บอนท่ีส่งผลต่อพอร์ตโฟลิโอโดยไม่ตอ้ งแยกช้นั เป้าหมายหรือขอ้ จากดั สิ่งน้ีคือจุดเริ่มตน้ ของเรา

gas emissions scenario 1

สถานการณ์ตัวอย่าง 2 : ข้อจากัดการปล่อยคาร์บอนและคาร์บอนเครดิต

เมื่อเราแนะนาวตัถุประสงคเ์รื่องการปล่อยคาร์บอนในกรณีพ้ืนฐานของเราท้งัหมดที่ถูกรวมเขา้มามีตน้ทุนเพียง$.01/ตนั อยา่งไรก็ตามเราตอ้งการให้PLEXOS บอกเราว่าเมื่อไรที่พอร์ตโฟลิโอจะไม่ตอบสนองขอ้ ผูกพนั เรื่องอุปสงคอ์ ีกต่อไปเมื่อมีการแนะนาเป้าหมายและขอ้ จากดั การปล่อยคาร์บอนในขอ้ จากดั ของสถานการณ์จาลองน้ี ตลาดคาร์บอนเครดิตตลอดจนทางเลือกอื่น อาทิ โรงงานเช้ือเพลิงชีวภาพ และโรงงานอิเล็กโทรลิซิส ไดถ้ ูกเพิม่ เขา้ มา สถานการณ์ตวั อยา่ งน้ีจะช่วยให้ PLEXOS ตอบสนองขอ้ ผูกพนั เรื่องอุปสงค์และมาตรฐานการปล่อยคาร์บอน โดยเลือกทางเลือกการสร้างที่มีการปล่อยคาร์บอนในระดบั ที่ต่าลงหรือในระดบั ที่เป็นศูนย์

gas emissions scenario 2

สถานการณ์ตัวอย่าง 3 : การลดอุปสงค์

สุดทา้ ย เราแนะนาสองทางเลือกเกี่ยวกบั การลดดา้ นอุปทานซ่ึงเหมือนกบั สิ่งจูงใจต่าง ๆ ตามท่ีบญั ญตั ิไวใ้ นรัฐบญั ญตั ิว่าดว้ ยเงินเฟ้อ กลยทุ ธ์การบริหารจดัการดา้นอุปทานไม่มีตน้ ทุนที่ส่งผลต่อสาธารณูปโภคเนื่องจากไดร้ับเงินสนบั สนุนจากรัฐบาลกลาง และแสดงให้เห็นถึงการลดอุปทานที่เพิม่ ข้ึนตลอดการศึกษาวิจยั

gas emissions scenario 3

ขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกบั การปล่อยคาร์บอนของ PLEXOS

carbon targets

บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนของท่าน

ในขณะที่เราตรวจสอบสถานการณ์จาลองต่าง ๆ ซ่ึงเราเริ่มตน้ โดยการตรวจสอบการผลิตคาร์บอนท้งั หมด เส้นสีแดงแสดงให้เห็นถึงกรณีพ้ืนฐานของเราซ่ึงไม่มีเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนและพิจารณาเพียงการผลิตคาร์บอน ส่วนสถานการณ์จาลองอีกสองสถานการณ์ เราจะเห็นเป้าหมายรายปีท่ีเพิม่ ข้ึนพร้อมการผลิตในปริมาณท่ีไดร้ ับอนุญาตซ่ึงลดลงตามขีดจากดั รายปีท่ีคาดหวงั ไว้

วิเคราะห์ต้นทุนของระบบท้งั หมด

เมื่อเราดูท่ีตน้ ทุนของระบบท้งัหมดเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีออนไลน์ที่ใหม่ข้ึนซ่ึงเรานาเขา้มาในปีก่อนๆมีราคาสูงกว่ามาก และเรายงั ตอ้ งจ่ายค่าปล่อยคาร์บอนก่อนท่ีเราจะดาเนินกลยุทธ์มากมายดา้ นการลดการปล่อยคาร์บอน หวงัว่าผลลพั ธ์ในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ของแบบจาลองจะแสดงให้เห็นว่าการปล่อยคาร์บอนลดลงและตน้ ทุนของระบบท้งัหมดจะลดลงเป็นอย่างมาก

emissions system cost
emission dispatch changes

ทำความเข้าใจผลกระทบต่อการจัดส่งอุปทาน

สถานการณ์จำลองแต่ละสถานการณ์ที่นี่แสดงให้เห็นว่าการจัดส่งอุปทานของเราเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อได้รับอนุญาตเรื่องข้อจำกัดการปล่อยคาร์บอนและการจัดหาผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตคาร์บอนในปริมาณต่ำอันเป็นทางเลือก ด้วยเป้าหมายด้านคาร์บอนที่ถูกเพิ่มเข้ามาและทางเลือกในการปล่อยคาร์บอนในปริมาณที่ต่ำลง สถานการณ์จำลองทั้งสองสถานการณ์จะใช้ไฮโดรเจนและ RNG เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย RNG ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากแผนการบริหารจัดการด้านอุปสงค์ที่เข้ามาเป็นทางเลือกในสถานการณ์จำลอง DSM อีกด้านหนึ่งที่สามารถตอบสนองเป้าหมายทั้งด้านอุปทานและคาร์บอน ได้แก่ คาร์บอนเครดิต

เรียนรู้เพิ่มเติมว่า PLEXOS สามารถช่วยองค์กรในการวางแผนการลงทุนในอนาคตด้วยความสามารถในการสร้างแบบจำลองที่มีความละเอียดสูงเป็นพิเศษได้อย่างไร

จองการประชุม